Opposition newspaper Narodnaya volvya shut down

Opposition newspaper Narodnaya volvya shut down