Kazakh President Nursultan Nazarbayev.

Kazakh President Nursultan Nazarbayev.