Kyrgyz President Roza Otunbayeva (Reuters)

Kyrgyz President Roza Otunbayeva (Reuters)