Kurbanguly Berdymukhamedov, President of Turkmenistan (Source: RIA Novosti)

Kurbanguly Berdymukhamedov, President of Turkmenistan (Source: RIA Novosti)