Saken Zhasuzakov and Nursultan Nazarbayev – EDM May 24, 2018