Nikolai Makarov (Source: nation.com.pk)

Nikolai Makarov (Source: nation.com.pk)