Latvijas Universitâtes 68. zinâtniskâs konferences plenârsçde.