Prime Minister Yulia Tymoshenko (above), Party of Regions (PRU) leader Viktor Yanukovych (center), and President of Ukraine Viktor Yushchenko (below)

Prime Minister Yulia Tymoshenko (above), Party of Regions (PRU) leader Viktor Yanukovych (center), and President of Ukraine Viktor Yushchenko (below)