Moldovan President Voronin addressed the NAC of NATO.

Moldovan President Voronin addressed the NAC of NATO.