Andriy Yermak and Volodymyr Zelenskyy – EDM February 21, 2020