Late President Saparmurat Niyazov

Late President Saparmurat Niyazov