Kazakh President Nazarbayev justifies using force against “revolutionaries.”

Kazakh President Nazarbayev justifies using force against “revolutionaries.”