Kyrgyz President Roza Otunbayeva

Kyrgyz President Roza Otunbayeva