Kyrgyz President Roza Otunbaeva with Respublika leader Omurbek Babanov.

Kyrgyz President Roza Otunbaeva with Respublika leader Omurbek Babanov.