Kyrgyz President Roza Otunbayeva (Source: Reuters)

Kyrgyz President Roza Otunbayeva (Source: Reuters)