Former Yukos chief Mikhail Khodorkovsky

Former Yukos chief Mikhail Khodorkovsky