Abkhazia’s “president” Sergei Bagapsh

Abkhazia’s “president” Sergei Bagapsh