Mikhail Khodorkovsky on trial. (Kommersant)

Mikhail Khodorkovsky on trial. (Kommersant)