French President Nicolas Sarkozy and Georgian President Mikheil Saakashvili

French President Nicolas Sarkozy and Georgian President Mikheil Saakashvili