SCO military exercises in Tajikistan

SCO military exercises in Tajikistan