Georgian President Mikhail Saakashvili (R) and Polish President Lech Kaczynski (L)

Georgian President Mikhail Saakashvili (R) and Polish President Lech Kaczynski (L)