Politburo Standing Committee (PBSC) member Zhou Yongkang

Politburo Standing Committee (PBSC) member Zhou Yongkang