Ukranian President Viktor Yushchenko with Prime Minister Yulia Tymoshenko

Ukranian President Viktor Yushchenko with Prime Minister Yulia Tymoshenko