VIKTOR YUSHCHENKO

, Ukraine’s chief negotiator, does not. President