President Viktor Yushchenko

President Viktor Yushchenko