Yulia Tymoshenko and Viktor Yushchenko in 2007 (Source: AFP)

Yulia Tymoshenko and Viktor Yushchenko in 2007 (Source: AFP)