President Viktor Yushchenko (L) and Party of Regions leader Yanukovych

President Viktor Yushchenko (L) and Party of Regions leader Yanukovych