Tajik President Imomali Rakhmonov presides over CACO meeting that announced merger with EEC

Tajik President Imomali Rakhmonov presides over CACO meeting that announced merger with EEC