President of Ukraine, Viktor Yanukovych.

President of Ukraine, Viktor Yanukovych.