Party of Regions (PRU) leader Viktor Yanukovych (L) and Ukrainian Prime Minister Yulia Tymoshenko

Party of Regions (PRU) leader Viktor Yanukovych (L) and Ukrainian Prime Minister Yulia Tymoshenko