HIGHLIGHTS

:* Summit season: Putin hobnobs with nabobs* Regional elections: Primorsky, Nizhny Novgorod