Viktor Yanukovych (Source: AP)

Viktor Yanukovych (Source: AP)