Moscow’s ousted Mayor Yuri Luzhkov. (RIA Novosti)

Moscow’s ousted Mayor Yuri Luzhkov. (RIA Novosti)