Andriy Kluyev (Source: RIA Novosti)

Andriy Kluyev (Source: RIA Novosti)