Valery Khoroshkovsky (Source: news.kievukraine.info)

Valery Khoroshkovsky (Source: news.kievukraine.info)