President of Ukraine Viktor Yushchenko

President of Ukraine Viktor Yushchenko