Yushchenko hopes to raise threshold for upcoming elections

Yushchenko hopes to raise threshold for upcoming elections